CIRKULARNA (BIO)EKONOMIJA: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Društvom ekonomista Beograda (DEB) i Fondacijom za razvoj ekonomske nauke (FREN), Vas pozivaju na Prvu Nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem: “CIRKULARNA (BIO)EKONOMIJA: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI” koja će se održati 21.09.2023. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U prilogu možete pronaći:

Poziv za učešće

Uputstvo za autore

Agenda

Naučni i Organizacioni odbor

Flajer

OKRUGLI STO

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ: održivost i digitalna transformacija

Društvo ekonomista Beograda, u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, 11. aprila 2019. godine organizovalo je Okrugli sto na temu: POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ: održivost i digitalna transformacija. Cilj skupa je bio da ukaže na probleme koji otežavaju održivo poslovanje poljoprivrednika, ili šire posmatrano učesnika u agroprehrambenom sistemu i ruralnoj ekonomiji Srbije, kao i na osnovne pravce njihovog rešavanja.

Skup je održan u Glogonju. Pored razmatranja ekonomskih tema, učesnici skupa su imali i priliku da se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasleđem prelepog područja. Posetili su rodnu kuću i muzej Mihajla Pupina u Idvoru. Obišli su i Kovačicu, gde su se pored prelepe večere u Slovačkom restoranu “Crveno vino“ upoznali i sa radom naivnih slikara kroz posetu galeriji Babka u Kovačici.

Skup je pružio aktivan doprinos naučnoj i stručnoj diskusiji o važnim pitanjima održivosti poljoprivrede i primene digitalne ekonomije u razvoju agroprehrambenog sistema i ruralnih područja Srbije.  

OKRUGLI STO

TRANZICIJA ENERGETIKE – GLOBALNE PROMENE I RESTRUKTURIRANJE ENERGETSKOG SEKTORA U SRBIJI

Društvo ekonomista Beograda u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovalo je Okrugli sto na temu:  TRANZICIJA ENERGETIKE – GLOBALNE PROMENE I RESTRUKTURIRANJE ENERGETSKOG SEKTORA U SRBIJI. Skup je održan 09. Novembra 2018.godine na Ekonomskom fakultetu i okupio je veliki broj eminentnih stručnjaka. Između ostalog na skupu su razmatrana najbitnija pitanja razvoja i uloge energetskog sektora Srbije, uloge inovacija u razvoju energetskog sektora, potrebe njegovor restrukturiranja, kao i savremenog odnosa i uloge obnovljivih izvora energije, klimatskih promena i slično na značaj i efikasnost tranzicije energetskog sektora Srbije.

 

Treći Forum kreativne ekonomije

U okviru trećeg Foruma kreativne ekonomije u saradnji sa Društvom ekonomista Beograda  16-18. juna održano je savetovanje “Kreativna privreda i ekonomski razvoj Srbije“ u hotelu StarA na Staroj planini.

Učesnici su diskutovali o potencijalima kreativne privrede za lokalni razvoj i unapređenje kvaliteta života u zajednici. Konferencija se održala u sklopu projekta „Jacanje institucionalnih kapaciteta za razvoj kulturnih industrija u Srbiji” gde je Pirot bila pilot teritorija za razvoj Agende razvoja kulturnih i kreativnih industrija.  Tokom konferencije predstavnici kreativnih industrija Pirota  predstavili su razvojne potencijale kulture i kreativnih industrija u Pirotu, kao i svoje institucije i organizacije koje deluju u ovoj oblasti. U ovoj sesiji ucestvovali su Radovan Asković i Kristijan Asković iz NVO “Pralipe”, Biljana Marinkovi iz  udruzenja “Žene Juga” i Aleksandar Živković iz Narodnog pozorišta Pirot.

U okviru konferencije je održana promotivna izložba kreativnog preduzetnistva žena Pirota koju su organizovale “Žene juga” sa njihovim članicama, kako bi prikazale ulogu ženskog stvaralaštva u podsticanju kreativnog preduzetništva Pirota i očuvanju gastronomskog nasleđa ovog kraja  – staroplaninskih jela koje su pripremile udruzenje zena “Klok” iz Krupca.

 

DSC_0277DSC_0274IMG_2002IMG_2003IMG_1992IMG_1993

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

SKUP

Poziv za učešće u diskusiji na temu POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ: održivost i digitalna transformacija, u organizaciji DEB-a

Obaveštavamo Vas da Društvo ekonomista Beograda, u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, 11. aprila 2019. godine organizuje Okrugli sto na temu Poljoprivreda i ruralni razvoj: održivost i digitalna transformacija. Namera je da se da aktivan doprinos naučnoj i stručnoj diskusiji o važnim pitanjima održivosti poljoprivrede i primene digitalne ekonomije u razvoju agroprehrambenog sistema i ruralnih područja Srbije. Navedene teme ne samo da se nalaze u fokusu savremenih istraživanja, već su potencirane i u mnogim razvojnim dokumentima koji insistiraju na pametnom, inkluzivnom i održivom ekonomskom rastu i razvoju.

Adekvatno funkcionisanje agroprehrambenog sistema i ruralnih područja ključno je za obezbeđenje prehrambene bezbednosti i sigurnosti. Savremena agrarna i ruralna politika insistira na formiranju održivih sistema uz poštovanje različitih pristupa koji počivaju na pomirenju suprotstavljenih interesa ekonomskih subjekata – poljoprivrednih proizvođača, dobavljača inputa, prerađivača, trgovaca na veliko i malo, pružaoca finansijskih usluga, kao i šire društvene zajednice koja ostvaruje uticaj na razvoj samog sistema putem regulative i subvencionisanja. Posebno bitna uloga u rešavanju uočenih problema pripada modernizaciji načina poslovanja i uvođenju posebnih sistema podržanih savremenom informacionom tehnologijom. Savetovanje ima za cilj da ukaže na probleme koji otežavaju održivo poslovanje poljoprivrednika, ili šire posmatrano učesnika u agroprehrambenom sistemu i ruralnoj ekonomiji Srbije, kao i na osnovne pravce njihovog rešavanja.

Poziv je otvoren za priloge iz sledećih oblasti:

  • Poljoprivreda i održivi razvoj
  • Održive finansije za održiv sistem snabdevanja hranom
  • Primena IT u poljoprivredi i ruralnim sredinama
  • Transformacija poljoprivrede od tradicionalne do moderne

            (Od tradicionalne poljoprivrede do modernog sis. za proizvodnju i distribuciju hrane)

MESTO I DATUM održavanja skupa

Glogonj, 11. april 2019. godine

Organizovan je besplatan autobuski prevoz za 50 učesnika Skupa. Polazak iz Beograda je planiran za oko 8.00h, početak rada Skupa 9.00 – 9.30h, obezbeđen ručak posle Skupa, dok bi se u povratku organizovala poseta nekoj usputnoj interesantnoj destinaciji, gde je obezbeđena i večera. Povratak je planiran u večernjim časovima.

VAŽNI DATUMI:

15. mart 2019. godine – Prijava teme rada sa kratkim apstraktom (do 250 reči).

27. mart 2019. godine – Objava Agende Skupa

Kratka napomena o tehničkim detaljima za dostavljanje priloga:

Sedam dana pre termina održavanja Skupa autori treba da dostave prezentaciju. Nakon završetka okruglog stola autori priloga imaju mogućnost da dostave rad u pisanoj formi. Tehnička upustva za pisanje radova dostupna su na sajtu DEB-a. Nakon uobičajenog postupka recenziranja, radovi će biti uzeti u razmatranje za objavu u časopisu Ekonomski vidici.

PROGRAMSKI ODBOR SKUPA

SAVETOVANJE

smartcapture
sdr
smartcapture
smartcapture

Leave a Reply